SIMILAC 2 HMO

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 6-12 tháng

Với 2’-FL HMO, Vitamin E tự nhiên, Luetin & DHA giúp trẻ phát triển trí não và sức đề kháng
(*)Các thông tin là những thông tin trên nhãn đã được Bộ Y Tế duyệt