ĐĂNG KÝ THAM GIA

Vui lòng nhập họ và tên

Vui lòng nhập chuyên khoa

Vui lòng nhập số điện thoại với 10 số

Số điện thoại phải bắt đầu với số 0

Vui lòng nhập địa chỉ email đúng định dạng

Vui lòng nhập tên bệnh viện

Vui lòng nhập mã số thư mời

 

QUY TRÌNH THAM GIA

01Đăng ký tham gia hội thảo*

02Tham gia hội thảo trực tuyến

03Hoàn thành bài đánh giá CME**

04Nhận chứng chỉ CME**

*Liên hệ và nhận Mã số thư mời từ nhân viên Abbott
**Trong trường hợp có bài đánh giá/ chứng chỉ này

group-1CÁCH HỌC TRỰC TUYẾN

SIM-H-305-20
Privacy Policy
Terms of Use